<>

παραταση υποβολης αιτησεων για το 5ο φεστιβαλ οεθ-σεη

Για έναν μήνα ακόμα θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή οι εταιρικοί θίασοι, ώστε να συμμετάσχουν στο 5ο φεστιβάλ του ΟΕΘ.

Επικοινωνήστε με το σωματείο και την γραμματεία του ΟΕΘ σήμερα!

Περισσότερα

Υπογραφες εναντια στην Ελληνοαμερικανικη “συμφωνια αμοιβαιας αμυντικης συνεργασιας”

Διατρανώνουμε τη θέλησή μας για συνέχιση της πάλης ενάντια στις ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ.

Περισσότερα

#5 φεστιβαλ ΟΕΘ ΣΕΗ


Τον Γενάρη του 2020 θα πραγματοποιηθεί το 5ο φεστιβάλ του Οργανισμού Εταιρικών Θιάσων του ΣΕΗ.

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά!


 

Περισσότερα

το νεο βιντεο για τις σσε

Νέο βίντεο για την ενίσχυση του αγώνα που κάνει το σωματείο για τις ΣΣΕ.

Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς.

Το βίντεο εδώ.

Περισσότερα

Προκύρηξη θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών

Categories: Ακροάσεις, Αγγελίες, Σεμινάρια,Ανακοινώσεις,Δελτία Τύπου

Διαγωνισμό για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών, προκηρύσσει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση/αγγελία.

 

ΑΔΑ: 7ΜΩ8ΟΛ28-5ΣΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη τις παρακάτω ισχύουσες διατάξεις:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 258 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια’ της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994)
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Περί Ενιαίου Μισθολογίου» και όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α/16-12-2015).

4. Την υπ’ αριθμόν 16/2011 απόφαση του Δ.Σ. της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού
Περιφερειακού Θεάτρου Σερρών» (πρακτικό 2/14-3-2011) περί έγκρισης εσωτερικού κανονισμού
υπηρεσιών της επιχείρησης .
5. Την υπ’ αριθμόν 32/2017 απόφαση του Δ.Σ. της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού
Περιφερειακού Θεάτρου Σερρών» (πρακτικό 5/30-3-2017) περί έγκρισης τροποποίησης του άρθρου
8 του ισχύοντος εσωτερικού κανονισμού προσωπικού της επιχείρησης και την υπ’ αριθμόν 241/2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών περί εγκρίσεως της.
6. Την υπ. αριθμόν ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./143/25957/10-10-2017 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006 (αρθρ. 2 παρ.1) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός ατόμου για την πλήρωση της
θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή με θητεία τριών ετών, όπως γνωστοποιήθηκε στην επιχείρηση με
το υπ’ αριθμ. 15543/8-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμόν 915/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών περί
προσαρμογής της Δημοτικής Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών σε «Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση Περιφερειακό Θεάτρου Σερρών (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» .
8. Το υπ’ αριθμόν 495/Β’/24-7-1984 ΦΕΚ Σύστασης του νομικού προσώπου με την ονομασία Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο Σερρών.
9. Το υπ’ αριθμόν 1949/Β’/14-12-2010 ΦΕΚ Μετατροπής της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία ” Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών” σε ”Κοινωφελή Επιχείρηση του αρθ. 254 του Ν.
3463/2006 με την επωνυμία ”Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Σερρών (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Νομού Σερρών.
10. Την με αριθμό 5/21-1-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερρών » περί έγκρισης της παρούσας προκήρυξης
και των όρων που τη διέπουν.
11. Το γεγονός ότι η δαπάνη της μισθοδοσίας του καλλιτεχνικού διευθυντή που θα προσληφθεί θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης και έχει εξασφαλισθεί πίστωση η οποία έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2018 στους κωδικούς Κ.Α. 02.15.6041.00 και του Κ.Α.
02.15.6054.00, που φέρουν την ένδειξη “ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ” ΚΑΙ “ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ”, αντίστοιχα.
12. Την αναγκαιότητα ύπαρξης Καλλιτεχνικού Διευθυντή για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ επί θητεία με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όπως προβλέπεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό της επιχείρησης.
Ειδικότερα ο ανωτέρω θα έχει το εξής αντικείμενο απασχόλησης (αρμοδιότητες) :
Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού, Τεχνικού και
Καλλιτεχνικού προσωπικού. Αναλαμβάνει καθήκοντα ετοιμασίας επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης. Αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που απαιτούν ειδικούς και γρήγορους χειρισμούς και συντονίζει την καθημερινή δραστηριότητα. Ειδικότερα:
α. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη των καλλιτεχνικών συνεργατών και του
προσωπικού που απαιτούνται για το ανέβασμα κάθε έργου (μεταφραστής, σκηνοθέτης, σκηνογράφος,
ενδυματολόγος, μουσικός, χορογράφος, κινησιολόγος, σπαθογράφος, φωτιστής, βοηθός σκηνοθέτη, κλπ), όπως επίσης και τους όρους αμοιβής και εργασίας τους, τις απολύσεις ή τις ανανεώσεις των συμβάσεών τους. Αφού ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. γι’ αυτό η επιλογή καλλιτεχνικών συνεργατών γίνεται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη της παράστασης και στη συνέχεια επικυρώνεται με νέα απόφαση του Δ.Σ.
β. Διευθύνει το προσωπικό του θεάτρου και καθορίζει σε περίπτωση έκτακτων αναγκών την πέραν του
κανονικού χρόνου υπερωριακή εργασία του προσωπικού.
γ. Καταρτίζει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της επιχείρησης, των παραστάσεων και περιοδειών,
εξειδικεύοντας το γενικό πλαίσιο περιοδειών που καθορίζει το Δ.Σ.
δ. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό των δαπανών κάθε έργου
ε. Είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση του προϋπολογισμού δαπανών κάθε νέου έργου.
στ. Συνεργάζεται με τους καλλιτεχνικούς συνεργάτες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των
προβλημάτων προετοιμασίας των παραστάσεων και φροντίζουν οι δαπάνες κάθε παραγωγής να κινούνται στο πλαίσιο του ψηφισμένου προϋπολογισμού.
ζ. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο απολογισμό των παραγωγών του
θεάτρου.
η. Συμβάλλει στην υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ι. Κατευθύνει και συντονίζει τις εργασίες της επιχείρησης και φροντίζει για την εφαρμογή και υλοποίηση των προγραμμάτων και την συνεργασία των τμημάτων ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί ως ενιαίος και συγκροτημένος οργανισμός.
ια. Έχει την ευθύνη για την καλή εφαρμογή του και αποφασίζει για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την
διάρκεια των παραστάσεων και περιοδειών και συνάπτεται με την άρτια πραγματοποίηση των παραστάσεων σ’ αυτές.
ιβ. Επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο των δοκιμών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, παρακολουθεί την εργασία του πάσης φύσεως προσωπικού που ασχολείται με το ανέβασμα του έργου και πέραν αυτού εργασίες οργανωτικού χαρακτήρα, καθώς και τις δοκιμές και γενικές δοκιμές.

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα
(1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους
πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των
καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας Γ’ Επιπέδου.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

2. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών δύνανται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής
τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες:
1.α Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος ή ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη
προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο
1.β Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος κριτικός θεάτρου με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.
2. Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του θεάτρου.
3. Παράλληλα πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με
παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση.
4. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών και ένα πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του. Επίσης αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης κατά τα αναφερόμενα στον όρο της παρούσας.
2. Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, Π. Κωστοπούλου 4, Σέρρες, (πληροφορίες κ. Κουκούτση Ελένη, τηλ. 23210 54585).

3. Την αίτηση υποβάλουν οι υποψήφιοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε δια συστημένης επιστολής είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που έχει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση της/του υποψηφίας/ου.
4. Η αίτηση κατατίθεται με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων, τα οποία και θα αναγράφουν στην αίτηση τους:
i. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
ii. Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν ως καλλιτεχνικοί διευθυντές σε άλλο ΔΗΠΕΘΕ
ή άλλη Κοινωφελή Θεατρική Επιχείρηση, Ωδείο ή Μουσική Σχολή κατά τη διενέργεια της προκήρυξης και δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα ούτε παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον ιδιωτικό τομέα).
iii. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητάς.
iv. Ευκρινές αντίγραφο διπλής όψης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας της/του κατόχου).
v. Πιστοποιητικό τύπου α’ της στρατολογικής Υπηρεσίας για τους άνδρες υποψήφιους ή έγγραφο το
οποίο τους απαλλάσσει νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
vi. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι :
α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που
ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
στ) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του
άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση και γενικά ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3584/2007.
vii. Όλα τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ή δύνανται να συνεκτιμηθούν για την απόδειξη της
επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων, της εξειδίκευσής τους στο αντικείμενο της απασχόλησης και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας τους, σύμφωνα και με τα κατωτέρω αναφερόμενα σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων.
viii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης στην πόλη των Σερρών.
ix. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν διαβάσει την προκήρυξη και
αποδέχονται τους όρους αυτής.

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν.4250/14 άρθ.1)
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφραση τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν.148/1913 (ΦΕΚ Α’ 25/1914). Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον η/ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής, εφόσον πρόκειται για:
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών — άδειες — πιστοποιητικά — βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάπτουν όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , θα απορρίπτονται εξαρχής, εφόσον η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών αποτελεί ρήτρα αποκλεισμού. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών, όπως προβλέπεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών.

Δ. ΑΜΟΙΒΗ
Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής θα ασφαλίζεται και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας και είναι υποχρεωμένος να διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη των Σερρών.

Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετά από δημόσια προκήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Σερρών , μία εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στη Διαύγεια και
κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μετά τη λήξη της θητείας η θέση προκηρύσσεται υποχρεωτικά, χωρίς να αποκλείεται η εκ νέου πρόσληψη του ίδιου Καλλιτεχνικού Διευθυντή, εφ’ όσον υποβάλλει αίτηση και κριθεί με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλει πλήρη φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για τη λειτουργία της Επιχείρησης και ένα γενικό πλάνο (δραματολόγιο) για το διάστημα της θητείας του. Μετά την απόφαση ειδοποιείται ο επιτυχών υποψήφιος με συστημένη επιστολή να παρουσιαστεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα και να υπογράψει τη σύμβαση πρόσληψης. Εάν ο επιτυχών υποψήφιος δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο χρόνο θεωρείται ως μη αποδεχόμενος τη θέση, οπότε και προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο επιλεγείς πρέπει να λάβει γνώση των κανονισμών της επιχείρησης και να βεβαιώνει ενυπόγραφα την αποδοχή τους. Με απόφαση του Δ.Σ. ο διορισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μπορεί να ανακαλείται πριν τη λήξη της θητείας του είτε σε περίπτωση που ο ετήσιος Απολογισμός του έργου του καταψηφισθεί πλήρως αιτιολογημένα από τα 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. είτε για άλλο ιδιαζόντως σοβαρό λόγο.

Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του θεάτρου ( http://dipetheserron.gr) στον χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης, ενώ περίληψή της θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα των Σερρών, καθώς και σε μια εφημερίδα της Αθήνας και μια της Θεσσαλονίκης. Επίσης η προκήρυξη, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γνωστοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού και κοινοποιείται στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών προς πληροφόρηση των μελών τους. Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 π.μ έως 14:30 μ.μ.στα γραφεία του Θεάτρου (Π. Κωστοπούλου 4 , Σέρρες, πληροφορίες: κ. Κουκούτση Ελένη, τηλ. 23210 54585).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Leave a Reply